Privacybeleid

Dit is de privacyverklaring van Timesharestop als zijnde onderdeel van Lesage Lambinus bvba, Antwerpsesteenweg 124-11, 2630 Aartselaar, België, BE 0848623306 RPR Gent en aan haar gelieerde ondernemingen.

 WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze privacy verklaring legt uit hoe Timesharestop omgaat met de persoonsgegevens van haar klanten , natuurlijke personen en alle overige natuurlijke personen waarmee wij in contact staan. ( hierna “Klanten” of “U” genoemd). Onder persoonsgegevens wordt elke vorm van informatie verstaan die u toelaat om uzelf direct of indirect als een natuurlijk persoon te identificeren.
Als u informatie aanvraagt, een dienstverleningsovereenkomst hebt afgesloten of gewoon onze website bezoekt dan verstrekt u bepaalde persoonsgegevens. Over de verwerking van uw persoonsgegevens door Timesharestop willen we transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring.
Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.
Hierna hebben wij voor u op een rijtje gezet welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze u invloed kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens door Timesharestop.
Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende-, maar vooral veranderende omgeving, is het van belang dat wij onze privacyverklaring van tijd tot tijd actualiseren. Wij behouden ons dan ook het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. De meest actuele stand van zaken vind u altijd op onze website. We adviseren u daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR ONS VERWERKT?

Timesharestop verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot uw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van onze klanten

Bij het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst verwerken wij in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Ook indien u informatie aanvraagt via onze website, worden naam, woonplaats , telefoonnummer en emailadres door ons verwerkt. Indien u ons opdracht geeft om een timeshare reclaim procedure te laten inleiden dan verstrekt u ook uw paspoortnummer, geboortedatum, geboorteplaats en woonadres aan ons. Deze gegevens zullen door ons worden doorgegeven aan onze advocaten in Spanje. Uiteraard alleen na uw uitdrukkelijke- en schriftelijke toestemming,.

WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Timesharestop?

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de categorieën van persoonsgegevens die Timesharestop kan verwerken. Het is mogelijk dat ook andere gegevens worden verwerkt indien die nodig of nodig zijn voor de voortzetting van de contractuele relatie met Timesharestop.

Hierbij wordt de context aangegeven waarin Timesharestop deze gegevens verkrijgt of verwerk

 1. Deze tabel moet samen gelezen worden met de beschrijving van de doeleinden waarvoor Timesharestop de gegevens verwerkt.

 

Categorie Voorbeelden Context
1/ Identiteitsgegevens van de klant Naam, adres, woonplaats en datum van geboorte, nationaliteit, vast of mobiel telefoonnummer en het e- mailadres. Deze gegevens worden door u verstrekt en verwerkt wanneer u inlichtingen aanvraagt en/of klant wordt, om de diensten van Timesharestop te gebruiken
Gegevens over de timeshare van de klant / opdrachtgever Timeshare lidmaatschapsgegevens zoals: Datum aankoop, gegevens koper, locatie aankoop. Deze gegevens worden door u verstrekt,

 

Timesharestop verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele geaardheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKT TIMESHARESTOP UW PERSOONSGEGEVENS ?

Timesharestop verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel en alleen voor de hier onder beschreven doeleinden. Timesharestop zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke en relevante gegevens voor een bepaald doel worden opgeslagen
Timesharestop verwerkt uw gegevens in de door de wet toegestane situaties, meer bepaald:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Timesharestop rusten
 • Om een dienstverleningsovereenkomst met u aan te gaan en/of om een Timeshare Reclaim in te laten leiden in Spanje
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Timesharestop, waarbij deze belangen met uw grondrechten en fundamentele vrijheden wordt afgewogen
 • In specifieke gevallen, met uw toestemming, als gevolg van een specifiek en ondubbelzinnig verzoek, voorafgegaan door duidelijke en begrijpelijke informatie; deze toestemming kan u op elk moment in overeenstemming met de wet intrekken
MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Timesharestop verwerkt uw gegevens ook voor de verwezenlijking van haar gerechtvaardigde belangen.

Hierbij streeft Timesharestop ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en respect voor uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van de privacy.

Persoonsgegevens worden onder andere verwerkt voor:
 • Het personaliseren van de diensten van Timesharestop
 • Toezicht op de activiteiten van Timesharestop, met inbegrip van het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken aan de website  van Timesharestop, de aard van de gestelde vragen van klanten
 • De verbetering van onze dienstverlening door middel van het gebruik van praktijkvoorbeelden ter illustratie, met inbegrip van het opnemen van bepaalde telefoongesprekken,
DIENSTVERLENING

Timesharestop verwerkt uw gegevens om u van informatie te kunnen voorzien en/of om onze dienstverlening te kunnen leveren.

 INFORMEREN

Timesharestop verwerkt uw gegevens om u éénmalig hoofdzakelijk via e-mail of telefoon te kunnen informeren. Wij zullen u hierna alleen nog contacteren of informeren na uw uitdrukkelijke toestemming.

 MARKETING- EN VERKOOPACTIVITEITEN

Wij versturen geen nieuwsbrieven, niet per email en niet schriftelijk.

  WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING ?

Lesage Lambinus bvba. de Vos) (R is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Haar coördinaten zijn: Antwerpsesteenweg 124-11, 2630 Aartselaar, België, BE 0848623306 RPR Gent, info@timesharestop.nl, +31 20 225 4820 (hierna ‘Timesharestop’ genoemd).

Timesharestop is dan ook uw gesprekspartner en is degene die ten aanzien van de Gegevens beschermingsautoriteit verantwoording dient af te leggen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens. Timesharestop bepaalt de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt alsook de gebruikte middelen en de verwerkingseigenschappen.
Timesharestop kan beroep doen op gespecialiseerde dienstverleners zoals advocaten om uw persoonsgegevens namens Timesharestop en volgens de instructies van Timesharestop te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Enkel de persoonsgegevens die strikt noodzakelijke zijn zullen aan deze dienstverleners worden doorgegeven (hierna de ‘verwerkers van Timesharestop’ genoemd).

CONTACT MET WEBSITEBEZOEKERS en/of bestaande klanten

Telefoongesprekken tussen klanten en Timesharestop worden opgeslagen om ze te kunnen terugluisteren  voor verbeteringsdoeleinden.

WETTELIJKE VERPLICHTING

Timesharestop kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Dit kan alleen wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek Timesharestop dient zich te houden aan de wetgeving die haar in specifieke omstandigheden verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van haar activiteiten. Timesharestop zal nooit vrijwillig en/of zonder uw uitdrukkelijke- en schriftelijke toestemming, uw gegevens aan derden verstrekken

HOE GAAN WIJ OM MET DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS?

Timesharestop zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Slechts 2 personen binnen Timesharestop hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Timesharestop gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Timesharestop onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen.via adequate maatregelen. Indien nodig, zal Timesharestop u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Timesharestop zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Na het opvragen van informatie door u, zonder gebruikmaking van onze dienstverlening, is deze periode slechts 21
dagen. Hierna zullen al uw gegevens definitief worden verwijderd.

Indien gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening zullen uw gegevens na beëindiging van deze dienstverleningsovereenkomst worden verwijderd door Timesharestop

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, BEPERKING, WISSING, OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS EN VAN BEZWAAR

Voor de hierboven vermelde doeleinden heeft u:

 • Een recht op inzage van uw persoonsgegevens bij ons. Dit betekent dat u Timesharestop kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt, en aan wie zij worden meegedeeld.
 • Een recht van verbetering als u vaststelt dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig
 • Een recht op beperking indien u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist en dit gedurende een periode die Timesharestop toelaat om dit te controleren.
 • Een recht op het verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer uw dienstverleningsovereenkomst met Timesharestop is beëindigd, kunt u Timesharestop vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U hebt eveneens de mogelijkheid om ten allen tijde de verwijdering te vragen van persoonsgegevens die door Timesharestop op basis van uw toestemming worden verwerkt.

Een recht op overdraagbaarheid van gegevens die uzelf aan Timesharestop hebt verstrekt indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een overeenkomst of op basis van uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie én deze persoonsgegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde processen. Onder dit recht kunt u Timesharestop vragen uw persoonsgegevens door te sturen naar uzelf of rechtstreeks doorsturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is voor Timesharestop.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor ieder doeleinde U kunt uw rechten uitoefenen door een geschreven verzoek per post te versturen, dat gedateerd is.

 • ondertekend en met kopie van uw identiteitsbewijs bijgesloten naar Antwerpsesteenweg 124-11, 2630 Aartselaar, België, BE 0848623306 RPR Gent, of per Email: info@timesharestop.nl
RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN

Indien u klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren als volgt:

 • Per post : Antwerpsesteenweg 124-11, 2630 Aartselaar, België, BE 0848623306 RPR Gent
 • Per e-mail aan R. de Vos  info@timesharestop.nl 

Google Analytics
Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie ‘gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.

error: Content is protected !!