Anfi Sales

Anfi Sales SL op Gran Canaria

Anfi Sales contracten zijn frequent onwettig verklaard door de Spaanse rechters, net zoals erg veel andere timeshare contracten in Spanje. Het is mogelijk om dergelijke contracten, waaronder dus die van Anfi Sales, bij het gerechtshof nietig te laten verklaren en dus het aankoopbedrag terug te ontvangen. Dit doen wij bij Timesharestop en Immoclaim middels onze, inmiddels uitermate bekende Timeshare Reclaim.

Begin 2015 waren er, ook met betrekking tot Anfi Sales contracten, 2 opmerkelijke uitspraken van het hooggerechtshof in Madrid, waarin contracten zonder einddatum oftewel eeuwigdurende contracten (in perpetuity), net zoals floating contracten zonder verwijzing naar de inventaris, onwettig werden verklaard! Dit had en heeft nog steeds, een enorme impact op de timeshare-sector.Deze uitspraken zijn van toepassing op alle timeshare contracten die zijn aangegaan na 5 januari 1999, toen de Spaanse Timeshare wet 42/98 van kracht werd. Ditzelfde geldt ook voor alle timeshare contracten die zijn ondertekend ná 7 juli 2012, toen wet 08/2012 van kracht werd.

Anfi Sales

Anfi Sales Contracten en de wetgeving

Anfi Sales SL. heeft zich nooit veel aangetrokken van de wetgeving. Het is namelijk zo dat volgens de wettelijke uitspraken:

  • de duur van timeshare contracten moet worden beperkt tot 50 jaar
  • Floating contracten ( van toepassing op veel Anfi Sales contracten) moeten een toegewezen appartement- en weeknummer hebben
  • Betalingen binnen de wettelijke afkoelingsperiode van 10- of 14 dagen na ondertekening van het contract, zijn niet toegestaan. Ook niet als deze aan een zogenaamde derde partij (Hutchinson of FNTC) zijn gedaan. Sterker nog: iedere betaling, gedaan binnen 3 maanden na ondertekening contract, kan, volgens een burgerlijke sanctie-clausule, dubbel worden teruggevorderd door ons. eveneens worden de juridische kosten terugbetaald aan de timeshare eigenaar ( afhankelijk van “zaak” en vonnis)

Timeshare contracten die zijn afgesloten vóór 5 januari 1999, kunnen óók nietig en dus ongeldig worden verklaard, vanwege de schending van de consumentenrechten- wetgeving in Spanje. Dubbele terugbetalingen, zoals bij de wet 42/98 en 08/2012, kunnen hierbij niet worden teruggevorderd.

Gevolgen voor Anfi Sales

Na deze historische uitspraken waren er een reeks andere gerechtelijke uitspraken van het Spaanse hooggerechtshof tegen Anfi Sales – de verkooptak van de Anfi Group, die contracten, om de hierboven vermelde redenen, nietig en dus ongeldig verklaarden, met inbegrip van onwettige betalingen, verricht aan derden, binnen 3 maanden na ondertekening contract. Een belangrijk vonnis van maart 2016, bepaalde dat de Floating ( vlottende) contracten van Anfi Sales onwettig zijn.

Vele verklaringen van de Anfi Group aan hun leden, vele verklaringen van de RDO en vele rechtszaken van Anfi Sales en beroepsprocedures aan gespannen door de advocaten van Anfi, hebben hier helemaal niets aan kunnen veranderen.

De uitspraken van het Spaanse hooggerechtshof hebben er juist toe geleidt dat er nu een heldere interpretatie is vastgelegd van de Spaanse timeshare wet. Vele Timeshare Reclaim Procedures ( dit is een inmiddels algemene naam voor de Rechtszaken die worden opgestart tegen timeshare bedrijven), waaronder tegen Anfi Sales, worden inmiddels al niet eens meer behandeld door het Hooggerechtshof, maar zijn nu frequent het werk van de “lagere” rechtbanken in Spanje.

Wat betekent dit voor de Anfi leden?

Anfi Sales en haar advocaten, menen nu dat het Spaanse hooggerechtshof, met betrekking tot de contracten voor onbepaalde tijd, de wet geheel verkeerd heeft geïnterpreteerd en dat zij deze interpretatie binnenkort wel een zou kunnen gaan veranderen.

Dus ook al is de legalisatie van de, op dit moment nog, onwettige contracten, een aktuele- , lopende procedure, betekent dit niet dat tevreden leden van Anfi Beach Club, Anfi Tauro, Monte Anfi en Puerto Anfi, die in het bezit zijn van zo’n “onwettig” contract, hun gebruiksrecht niet meer kunnen gebruiken. Het timeshare contract is alleen dán onwettig wanneer er hierover een uitspraak is gedaan door de Rechter. In dat geval heeft de timeshare eigenaar dus het recht op een dubbel terugbetaling van het aankoopbedrag en wettelijke rente.

Volgens het vonnis 192/2016 (29 maart 2016) van het Spaanse hooggerechtshof, wordt de teruggave van het aankoopbedrag verminderd op de volgende wijze (aankoopbedrag /50 jaar,  vermenigvuldigd met de resterende jaren van het contract, tot een max. van 50 jaar)

Anfi Sales

Toekomst van Anfi Sales op Gran Canaria

Vele leden die bij Anfi Sales hebben gekocht, zijn enorm tevreden met het resort, alhoewel ze de vele verkopers vaak wel hinderlijk vinden.Toch zijn er ook bijzonder veel die hun timeshare lidmaatschap maar al te graag willen beëindigen. Redenen zoals Ziekte, scheiding,overlijden partner, leeftijd, niet in staat om te reizen enz. Een herverkoop door Anfi Sales zou voor deze leden de allerbeste oplossing zijn. Met andere woorden laat Anfi hun weken terugkopen voor een redelijke prijs. Helaas zijn timeshare resorts niet verplicht om dit te doen, in het verleden gebeurde dit nog wel eens, maar ook toen kregen timeshare eigenaren slechts een fractie van de aankoopprijs. Destijds gebeurde het ook nog wel eens dat de weken gewoon terug werden genomen voor niets ( €0,00) Dit werd toen als zijnde onaanvaardbaar gevonden door de meeste timeshare leden. Vooral ook omdat zij weten dat het timeshare resort deze weken weer voor een zeer hoog bedrag verkoopt middels de goed georganiseerde verkooppresentatie van, in dit geval, Anfi Sales zelf. Op dit moment zijn de meeste timeshare eigenaren wel zover dat zij maar al te graag bereid zijn hun timeshare gratis weg te geven of terug te geven. Helaas is dit niet meer mogelijk.

Om al deze redenen zijn er sinds het begin van 2015, honderden rechtszaken tegen Anfi Sales en vele andere timeshare bedrijven in Spanje opgestart.

Reclaims tegen Anfi Sales – binnenkort niet meer mogelijk?

De Spaanse wet 42/98, creëerde zogenaamde Timeshare Rechten die “Roterende gebruiksgenot rechten, voor een periode van maximaal 50 jaar”,  werden genoemd.

Het Spaanse hooggerechtshof heeft besloten, dat deze wet geldt voor alle contracten die ná de totstandkoming van deze wet, zijn afgesloten. Anfi Sales moet hier dus aan voldoen en moet deze wet respecteren in haar contracten, ook al zou de wet ook anders kunnen worden geïnterpreteerd of gelezen. Op de speciale-, algemene ledenvergadering van Anfi Beach Club – Monte Anfi en Puerto Anfi waren meer dan 80% van de uitgebrachte stemmen ervoor om het Timeshare Regime niet te wijzigen, maar om bezettingsperioden van 50 jaar vast te stellen, met een optie om nog eens te verlengen met 50 jaar. Dit zou moeten worden vastgelegd in de constitutie van Anfi.

De vraag is nu of Anfi Sales hiermee de gehele “Claimgolf” m.b.t. contracten met een onbeperkte duur kan worden stopgezet. Het is een juridische kwestie die door de advocaten van Anfi Sales zeer nadrukkelijk wordt opgevolgd en bekeken. Binnenkort zal de Spaanse rechter zich buigen over deze enorm belangrijke kwestie. De gehele timeshare industrie kijkt hiernaar uit!

Anfi Sales

Op dit moment kunnen er nog Reclaim procedures worden opgestart. Maar hoe lang nog?

Waarom straks geen Timeshare Reclaims meer?

Anfi Sales,sommige advocaten en zelfs rechters beweren dat de constituties van het timeshare bedrijf deel uitmaken van het timeshare contract. Met de bijgewerkte constituties zouden Reclaims dan niet meer mogelijk zijn! Anderen beweren juist dat een timeshare contract wordt afgesloten tussen 2 partijen: Anfi Sales en het timeshare lid. een contract kan niet gewijzigd worden door een nieuwe constitutie die tot stand is gekomen door een meerderheidsstem van slechts 80% van de kiezers. Dus niet 80% van de leden en dat het contract dus alleen kan worden gewijzigd door de twee betrokken partijen.

Op veel Algemene ledenvergaderingen, het bedrijf Silverpoint Vacations is hier een berucht voorbeeld van worden beslissingen genomen die tot stand zijn gekomen door een meerderheid van stemmen. Dit is geen meerderheid van stemmen waarbij alle leden betrokken zijn en gestemd hebben. Nee, de meeste leden zijn niet aanwezig op een ledenvergadering waardoor hun stem dan automatisch overgaat naar het timeshare resort. Zo kan het zijn dat in geval van Anfi Sales, de 80% meerderheidstem slechts 20% vertegenwoordigt van het totale aantal leden.

Wilt u nog kunnen profiteren van de mogelijkheid tot een Timeshare Reclaim? Reageer dan snel. Neem contact op met ons en laat uw contract geheel vrijblijvend en kosteloos door ons beoordelen.

error: Content is protected !!