Algemene voorwaarden

        1.Toepasselijkheid

 • 1.1 Deze algemene voorwaarden van Lesage Lambinus bvba, zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Timesharestop, zijnde onderdeel van Lesage Lambinus bvba, Antwerpsesteenweg 124 - 11, 2630 Aartselaar, België, verder te noemen “consultant”, te leveren dienstverlening zoals overeengekomen is in de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij consultant informatie opvraagt en/of gebruik wenst te maken van dienstverlening zoals aangeboden door consultant en beschreven in dienstverleningsovereenkomst.
 • 1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

        2.Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • 2.1  Alle primaire informatie en/of aanbod per email door consultant, in welke vorm ook gedaan, zijn 14 dagen geldig ( tenzij anders vermeld en overeengekomen, te rekenen vanaf datum opmaak/versturen van deze primaire Email, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen of ander vermeld in dienstverleningsovereenkomst..
 • 2.2. Klant aanvaardt het aanbod door ondertekening van dienstverleningsovereenkomst.
 • 2.3. Indien de informatie een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de klant aanvaard, heeft de klant het recht, deze te herroepen of te annuleren, dit kan door het sturen van een email naar beratung@timesharestop.de of telefonisch. Consultant heeft het recht de dienstverleningsovereenkomst te herroepen of te annuleren indien betaling van de kosten van de dienstverleningsovereenkomst niet binnen 7 dagen na datum kantoorafspraak is voldaan door klant. Dit zal per email worden medegedeeld door consultant aan klant.
 • 2.4 Offertes en informatie per email verstuurd aan klant zijn 14 dagen geldig. Tenzij anders overeengekomen. Hierna zal informatie opnieuw worden geactualiseerd en opgevraagd/nagekeken, indien gewenst door Klant.

        3.Uitvoering van de overeenkomst

 • 3.1 Klant geeft, zoals overeengekomen is in de ondertekende dienstverleningsovereenkomst, het alleenrecht aan consultant om, namens klant, de overeengekomen dienstverlening uit te voeren.
 • 3.2 Indien klant zich niet conformeert aan enig punt zoals vermeldt in dienstverleningsovereenkomst, zal hierdoor de geboden garantie komen te vervallen en kan klant geen aanspraak maken op financiële vergoeding of restitutie. Evenmin is consultant dan aansprakelijk voor overeengekomen dienstverlening.
 • 3.3 Consultant zal na volledige betaling van kosten, zoals vermeld en overeengekomen in dienstverleningsovereenkomst, overgaan tot uitvoering van alle werkzaamheden met als doel alle resultaten zoals vermeld en overeengekomen in dienstverleningsovereenkomst.
 • 3.4 Na ontvangst van betaling van de kosten van de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, zal consultant direct haar werkzaamheden met betrekking tot de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst aanvangen. Bij annulering van deze dienstverleningsovereenkomst door klant nadat betaling dienstverleningsovereenkomst is ontvangen door consultant en binnen 14 dagen na ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst, zal max. 50% van het betaalde bedrag aan klant worden gerestitueerd.

        4.Prijzen

 • 4.1 De in het aanbod van consultant weergegeven kosten dienstverlening zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande mogelijkheden, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren waaronder de timeshare-industrie/bedrijven zelf. Indien na ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst maar voor betaling van de kosten dienstverleningsovereenkomst, in één of  meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is gebruiker gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

        5.Betaling

 • 5.1 Betaling dient steeds plaats te vinden, uiterlijk binnen 7 dagen na ondertekening dienstverleningsovereenkomst, dit op het rekeningnummer vermeldt in dienstverleningsovereenkomst. Indien betaling later plaatsvindt dan deze termijn, vervalt hierdoor de garantie, tenzij anders overeengekomen.
 • 5.1a Werkdagen zijn: Maandag van 09.30 uur tot 14.30 uur – dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 17.30 uur
 • 5.2 Consultant heeft het recht om, indien de kosten zoals deze zijn vermeld en overeengekomen in dienstverleningsovereenkomst, niet binnen 7 dagen zijn betaald aan consultant, de dienstverleningsovereenkomst te annuleren of te wijzigen. Dit zal schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan klant.
 • 5.3 Bij niet betaling van de kosten van de dienstverleningsovereenkomst door klant aan consultant binnen 14 dagen, zal dit automatisch de annulering en/of herroeping van dienstverleningsovereenkomst inhouden. Na deze termijn zal er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst kunnen worden opgesteld indien klant dit wenst.

         6. Garantie

 • 6.1 Indien de consultant niet aan haar verplichtingen, zoals vermeld in dienstverleningsovereenkomst, voldoet, dan zal de consultant de betaling van de kosten dienstverleningsovereenkomst door klant, restitueren aan klant.
 • 6.2 Indien klant niet aan zijn of haar overeengekomen verplichtingen voldoet, zoals vermeld in de overeengekomen dienstverleningsovereenkomst, dan vervalt hierdoor de garantie..
 • 6.3 Garantie is van toepassing, zoals beschreven in de betr. dienstverleningsovereenkomst

         7. Overmacht

 • 7.1 Consultant is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van consultant opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht, de nakoming van de verplichtingen door consultant niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zal de einddatum van de dienstverleningsovereenkomst met  min. 1 jaar verlengd worden. De klant zal als gevolg hiervan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele extra kosten. Indien er sprake is of zal zijn van eventuele extra kosten ten laste van klant als gevolg van een overmachtsituatie, zal de consultant deze verantwoordelijkheid dragen.
 • 7.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, overname en/of naamsverandering van bedrijven zoals genoemd in overeengekomen dienstverleningsovereenkomst. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van de consultant ligt.

         8. Geschillen en toepasselijk recht

 • 8.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Klant en Consultant.
 • 8.2 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden
 • 8.3 Op een met klant gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing

        9. Begripsbepaling

 • 9.1 Informatie / aanbod:   Een door de Consultant ( Lesage Lambinus bvba) aan de klant uitgebracht schriftelijk advies per email en/of of mondeling advies
 • 9.2 Timeshare-bedrijven / Timeshare-industrie:    Het bedrijf of de bedrijven waarmee de klant een overeenkomst heeft afgesloten en waarmee de klant nu, met behulp van de dienstverlening van Consultant,haar contractuele verplichting wenst te beëindigen.
 • 9.3 Primaire email: Informatie die naar aanleiding van 1e telefonische intake wordt toegestuurd aan Klant
 • 9.4 Ontbindingsprocedure / reclaimprocedure:  Procedure waarbij de gehele focus ligt op het ontbinden van het betreffende timeshare contract / procedure waarbij middels een gerechtelijke-, dan wel buitengerechtelijke werkwijze, de focus ligt op het terugvordering van betaalde gelden en verwijdering van de betreffende contracten.

 

 

error: Content is protected !!